Home » » รับรางวัล

รับรางวัล

Written By City Collection on Friday, February 27, 20159:05:00 PM

                                   
    ไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานบริหารฝ่ายการเงิน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ รับรางวัล The Best Structured Equity Deal ระดับ Global และ Regional Awards ในฐานะที่ซีพีเอฟประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์อื่น (Exchange Bond) จากงาน IFR Asia 2014 เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นของ นักลงทุนต่างประเทศที่มีต่อบริษัท ที่ฮ่องกง

หน้า 8
0 comments: